Otevřený dopis vedení a zastupitelům města Česká Třebová.

My, osadní výbor městské části Lhotka, zastupující občany Lhotky, nesouhlasíme s návrhem trasy rychlostní silnice R35 vedoucí kolem České Třebové. Návrh trasy počítá s tím, že rychlostní silnice R35 povede ze Zacharovce, protne střed městské části Lhotka, stočí se v údolí Hlubočka a dále povede ze severu kolem České Třebové směrem k obci Rybník. Tato trasa počítá v prostoru mezi tratí ČD a údolím řeky Třebovky s vybudováním velké mimoúrovňové křižovatky a s překlenutím údolí Lhotky a údolí Hlubočka dvěma mosty dálničního typu.

Technická studie rychlostní silnice R35 zpracovaná v listopadu 2002 pro potřeby Krajského úřadu uvádí , že: „mimoúrovňové překřížení údolí Lhotky je provedeno mimo obytnou zónu v místě s řídkou rozptýlenou zástavbou s převažujícími výrobními a provozními objekty“. Dále uvádí potřebu provedení řady demolic a počítá s nutností změny využití dalších objektů. Ve studii je uvedeno, že nejbližší obytné domy jsou vzdáleny od silnice R35 více jak 260m. Koncept řešení silnice R35 počítá s tím, že tato silnice bude zatížena provozem desetitisíců tranzitních osobních a nákladních aut denně. Jejím vybudováním nemá být vyřešena doprava v městech Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a dalších, ale hlavní cíl rychlostní silnice R35 má být odlehčení dálnice D1 od aut jedoucích v trase Praha – Ostrava. V části věnující se dopadům na životní prostředí, koncept konstatuje, že při tomto řešení by nebyl dopad trasy R35 na občany bydlící v okolí žádný, popřípadě by ho vyřešilo vysazení vhodné zeleně.

Se všemi těmito skutečnostmi uvedenými v přípravných materiálech sloužících jako poklady pro rozhodování vedení města České Třebové, jeho zástupců a krajských zastupitelů nesouhlasíme a považujeme je za hrubě zkreslené. V sousedství mimoúrovňové křižovatky se nachází jedno z největších českotřebovských sídlišť, kde žije cca. 2000 obyvatel a kteří danou oblast využívají k relaxaci a odpočinku. Také údolí Lhotky je hustě obydlenou lokalitou, kde žije v rodinných domech cca. 700 obyvatel. Přemostění údolí by bylo provedeno přímo nad jejich domy. Navíc je v tomto prostoru také plánována trasa kanálu D-O-L a již existuje železniční dopravní koridor. Uvedený návrh trasy R35 v žádném případě nesníží intenzitu dopravy mezi městy Česká Třebová a Ústí nad Orlicí, ba naopak tato silnice bude ještě více zatížená o automobily najíždějící přes mimoúrovňovou křižovatku na silnici R35.

Nám občanům, kteří žijeme v městské části Lhotka , by uvedené skutečnosti přinesly výrazné a trvalé zhoršení životního prostředí a vážně by narušily okolní přírodu včetně kácení velkých ploch lesa. Neúměrně by se zvýšila intenzita hluku a vibrací od projíždějících aut. Prudce by stouplo množství exhalací v okolí trasy R35 a tím by se také kvalita ovzduší výrazně zhoršila. Vzniklá situace by se podílela na zhoršení zdraví nás občanů a zdraví našich dětí. V neposlední řadě by došlo i k demolicím některých rodinných domků.

Proto se tímto obracíme na vedení města České Třebové , jeho zastupitelé a i další kompetentní orgány s žádostí, aby uvedená trasa rychlostní silnice R35 byla zamítnuta, z dalších plánů vyškrtnuta a v budoucnu se již o ní neuvažovalo. Domníváme se, že uvedená rychlostní silnice R35 a následné využití silnice I/14 je vyhovující pouze pro střed města České Třebové a okolní města, nikoliv však pro naši městskou část Lhotka a části Parník, U dvora, Rudoltičky, Bezděkov, kde se stávající dopravní situace a životní prostředí výrazně zhorší. Jako vhodnější a značně levnější řešení se nabízí varianta označena „č.3“ nebo „B“ vedoucí jižněji od města České Třebové neobydleným územím, která počítá kromě dobrého napojení České Třebové také i s vybudováním kvalitního obchvatu města. Tato varianta č.3 (B) zasahuje do života všech občanů České Třebové mnohem citlivěji, avšak s dosažením přinejmenším stejných výsledků jako u varianty č.2 (A) vedené  těsně kolem města. Žádáme vedení města a jeho zastupitele, aby v zájmu svých občanů prosazovali variantu č.3 (B) rychlostní silnice R35 s obchvatem města vedoucím mimo městskou část Česká Třebová – Lhotka.

 

Lhotka 3.3.2003 Osadní výbor Lhotka

 

Pozn:

Pod dokumentem jsou podepsáni : Ing. Ota Beran – předseda OV Lhotka

Pavel Rybka - člen

Ing. Petr Sýkora - člen

Bohumír Štusák - člen

Aleš Valenta - člen

Vlastimil Voleský – člen