STANOVISKO K RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R35

ZO ČSOP V České Třebové

Funkce plánované R35 je především tranzitní, má odlehčit stávající dálnici D1 a být součástí evropské dálniční sítě. Pro Českou Třebovou by R35 znamenala především obrovský přísun dopravy, která by město pouze míjela. Severní varianta (varianta č.2) vzhledem k současným klimatickým podmínkám je dle materiálu „Topoklimatické mapování pro potřeby ochrany ovzduší“ (Dr. Evžen Quitt,Csc.,1993) nejméně vhodným návrhem trasy rychlostní komunikace R35. Údolí řeky Třebovky je územím s vysokou četností teplotních inverzí regionálního rozsahu a dochází zde ke sníženému rozptylu atmosférických příměsí – znečišťujících látek. V textu konceptu územního plánu VÚC okresu Ústí nad Orlicí se píše:“Doporučujeme znovu podrobně zvážit, zda vedení rychlostní komunikace R35 jinou trasou by nebylo příznivější pro životní prostředí a ochranu přírody, než varianty předkládané konceptem ÚP VÚC (Územní plán vyššího územěsprávního celku) okresu Ústí nad Orlicí. Nárůst automobilové dopravy v tomto regionu by tak byl příčinnou vzniku velmi nepříznivých emisních situací. Proto považujeme umístění R35 do tohoto prostoru z hlediska ochrany ovzduší za nepřijatelné.

V problematice střední varianta R35 (varianta č.3) se jedná o značný zábor zemědělské a lesní půdy, který bude činit zhruba 189 ha zemědělských a 12 ha lesních ploch. U zemědělských půd se především jedná o půdy s nejvyšší kategorií ochrany. U lesních půd se především jedná o lesy hospodářské.

Jižní variantu ( varianta č.4 = či varianta C) považujeme za nejvhodnější řešení této problematiky.

Pro Českou Třebovou musí být prioritou obchvat města, který by do jisté míry řešil jeho kritickou dopravní situaci, přinesl by odklon tranzitní dopravy, nyní jezdící skrze město, nezaznamenal by nárůst další tranzitní dopravy. Výhodou by též bylo méně hluku a méně emisí a především menší zatížení životního prostředí než v případě rychlostní komunikace R35. Lokalizace R35 do těžiště souměstí Ústí nad Orlicí – Česká Třebová a následný kaskádový efekt této stavby spočívající v realizaci dalších ekonomických aktivit v tomto prostoru bude znamenat další ekologické zatížení této lokality se všemi zdravotními důsledky na obyvatelstvo.

Za sporné považujeme to, že by R 35 mohla výrazně přispět k rozvoji regionu. Naopak může být pro rozvoj hrozbou. Vytváří v krajině bariéru, rozděluje region a pro Českou Třebovou by severní varianta znamenala uzavření mezi komunikaci a železnici. A snad ani nemůže být cílem zahlcení regionu kamionovou dopravou namísto zdokonalení místní dopravy.

Problém regionální dopravy např. mezi Ústím nad Orlicí a Č. Třebovou neřeší ani R 35, ani obchvat. Zde je potřeba komplexnější řešení např. integrovaný systém veřejné dopravy (větší využití železniční trati a autobusové dopravy) a důsledné řešení parkovacích míst ve městě. Pokud bude pro občany výhodnější jezdit hromadnou dopravou, nechají auta doma.

ZO ČSOP Česká Třebová